maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA DZIERŻAWY , UMOWY DZIERŻAWY , WZÓR UMOWY DZIERŻAWY , UMOWA DZIERŻAWY , WZORY UMÓW, UMOWA DZIERŻAWY,

Umowa dzierżawy

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

dalej zwanym Wydzierżawiającym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

dalej zwanym Dzierżawcą

§ 1

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , do używania i pobierania pożytków.

§ 2

Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1,

 stanowi jego własność i pozostanie nią do wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Strony ustalają czynsz dzierżawny w wysokości . . . . . . . . . . . . zł

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) rocznie.

2. Czynsz dzierżawny jest płatny za . . . . . . . . . . . . w terminie do . . . . . . . . . . . . na

 rachunek Wydzierżawiającego w Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Wydzierżawiający może podnieść wysokość czynszu dzierżawnego na dany rok

 kalendarzowy za pisemnym wypowiedzeniem dokonanym w terminie do . . . . . . ., nie

 częściej jednak niż raz w roku i nie więcej niż wynosi wskaźnik wzrostu cen i usług

 za poprzedni rok kalendarzowy, podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 4

1. Jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności,

 Wydzierżawiający, po uprzednim wezwaniu Dzierżawcy do uregulowania zaległości

 w terminie 3 miesięcy, może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminu

 wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem

 natychmiastowym bez uprzedzenia w przypadku, gdy: Dzierżawca będzie używał

 przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,

 zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierżawy lub bez zgody Wydzierżawiającego

 wyrażonej na piśmie odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do używania.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 6

1. Podatki i inne ciężary związane z własnością przedmiotu dzierżawy obciążają

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

2. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 7

Wydanie przedmiotu dzierżawy na rzecz Dzierżawcy nastąpi w terminie do . . . . . . . .

§ 8

Dzierżawca, bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie, nie

 może oddawać przedmiotu dzierżawy innej osobie do używania ani go

 poddzierżawić.

§ 9

Po wygaśnięciu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie

 zwrócić przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym z

 uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia wynikającego z zasad prawidłowej

 gospodarki.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci

 aneksu.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać

 będzie sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie

 mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . .                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wydzierżawiający                                                                                 Dzierżawca
 

 
Lamborghini Reventon 2007
Lamborghini Reventon 2007
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie