maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA NAJMU BUDYNKU , UMOWY NAJMU BUDYNKU , WZÓR UMOWY NAJMU BUDYNKU , UMOWA NAJMU BUDYNKU , WZORY UMÓW, UMOWA NAJMU BUDYNKU,

Umowa najmu budynku

Zawarta w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

nr . . . . . . . . . ., reprezentowana przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

zwana dalej Wynajmującym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

REGON: . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Najemcą.

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem. . . . . . . . . . . . położonego w . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dla którego Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania cały . . . . . . . ., o którym mowa w § 1,

 którego powierzchnia użytkowa wynosi . . . . m2 wraz ze znajdującymi się w nim

 urządzeniami i wyposażeniem, których szczegółowy wykaz znajduje się w

 załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego budynku, który zostaje

 udokumentowany w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do

 niniejszej umowy.

§ 3

1. Czynsz najmu wynosi miesięcznie . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) plus podatek VAT według aktualnej na dzień zapłaty

 czynszu stawki.

2. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1, płatny jest przez Najemcę w terminie

. . . . dni od dnia doręczenia mu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy

Wynajmującego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Najemca zobowiązany jest pokrywać dodatkowo wszelkie koszty związane z

 eksploatacją budynku, w szczególności za wodę, prąd, ciepło oraz wywóz śmieci. W

 przypadku gdy koszty te poniesie Wynajmujący, może on żądać od Najemcy zwrotu

 odpowiednich kwot w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

§ 4

Przedmiot najmu, o którym mowa w § 2 pkt 1 niniejszej umowy, służyć będzie Najemcy

 do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5

1. W dniu zawarcia niniejszej umowy Najemca dokonał wpłaty na rachunek bankowy

 Wynajmującego kaucji w wysokości . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) celem zabezpieczenia zapłaty czynszu wraz z odsetkami

 za opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących wyniknąć

 z niniejszej umowy.

2. Dowód wpłaty kaucji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej

 umowy.

3. Zwrot wartości nominalnej kaucji nastąpi w terminie . . . . dni od daty wygaśnięcia

 umowy i wydania przedmiotu najmu.

4. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń pieniężnych

 przysługujących mu przeciwko Najemcy na dzień zwrotu budynku stanowiącego

 przedmiot najmu, a w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za

 nieterminowe płatności czynszu czy naprawienia szkód wyrządzonych przez

 Najemcę w przedmiocie najmu.

§ 6

1. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, zmienić przeznaczenia

 budynku ani dokonywać trwałych przeróbek i adaptacji. Koszty przeróbek i adaptacji

 dokonanych za pisemną zgodą Wynajmującego ponosi Najemca. W przypadku

 dokonania zmian w przedmiocie najmu bez stosownego upoważnienia, Wynajmujący

 może żądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary

 umownej w wysokości wartości czynszu za dwa miesiące. Nie wyłącza to

 możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej

 wartość należnej mu kary umownej.

2. Najemca nie może, bez pisemnej zgody Wynajmującego, oddać osobie trzeciej lokalu

 lub jego części do używania.

§ 7

1. Umowa najmu zawarta jest na czas . . . . . . . . . . . ..

§ 8

Po wygaśnięciu umowy Najemca zobowiązany jest w terminie . . . . dni zwrócić

 przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem jego

 normalnego używania. W dniu zwrotu strony sporządzą protokół zdawczo

-odbiorczy.

§ 9

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności

 formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

 cywilnego.

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

 jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W imieniu Wynajmującego                                                                Najemca
 

 

 
Dziewczyny i samochody
Dziewczyny i samochody
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie