maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA PRZEDWSTĘPNA, UMOWY PRZEDWSTĘPNA, WZÓR UMOWY PRZEDWSTĘPNA, UMOWA PRZEDWSTĘPNA, WZORY UMÓW, UMOWA PRZEDWSTĘPNA,

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . .,PESEL. . . . . . . . . . . . . . ,

dalej zwanym Sprzedającym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . .. .,PESEL. . . . . . . . . . . . . . ,

dalej zwanym Kupującym

§ 1

Sprzedający oświadcza, że:

1. Jest właścicielem nieruchomości lokalowej (mieszkania) położonego w . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., o powierzchni . . . . . . . . m2, dla której

 prowadzona jest księga wieczysta nr . . . . . w Sądzie Rejonowym w . . . . . . . . . . . . ..

2. Powyższa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek ciężarów, obciążeń, roszczeń

 i hipotek oraz innych wad prawnych.

3. Powyższa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy zobowiązującej do

 przeniesienia jej własności ani umowy przedwstępnej zawartej z inną osobą niż

 Kupujący.

§ 2

Sprzedający zobowiązuje się sprzedać nieruchomość określoną w § 1 ust. 1

 niniejszej umowy za cenę . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

 w terminie do dnia . . . . . . . . . . r., a Kupujący zobowiązuje się powyższą

 nieruchomość za wskazaną cenę w wyżej wymienionym terminie kupić.

§ 3

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej ieruchomości.

§ 4

Kupujący wręcza Sprzedającemu kwotę . . . . . zł (słownie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) tytułem zadatku. Sprzedający kwituje

 niniejszym jej odbiór. Kwota ta będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży

 nieruchomości, określonej w § 2 umowy.

§ 5

W razie niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po

 stronie Kupującego, Sprzedający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od

 umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać.

§ 6

W przypadku niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po

 stronie Sprzedającego, Kupujący może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od

 umowy odstąpić i zażądać od Sprzedającego sumy dwukrotnie wyższej niż

 wręczony zadatek.

§ 7

Kupujący zobowiązuje się zapłacić pozostałą po odliczeniu zadatku część ceny w

 dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

§ 8

Wszelkie koszty związane z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży i

 przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący.

§ 9

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . .                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sprzedający                                                                                                     Kupujący

 

 
Drift works
Drift works
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie