maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA PRZEWOZU, UMOWY PRZEWOZU, WZÓR UMOWY PRZEWOZU, UMOWA PRZEWOZU, WZORY UMÓW, UMOWA PRZEWOZU,

Umowa przewozu

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Przewoźnikiem,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , zwaną dalej Nadawcą,

§ 1

Nadawca zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego

 przedsiębiorstwa do przewiezienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedziby Nadawcy

 do wskazanego przez niego miejsca znajdującego się na terenie . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Przewoźnik dokona przewozu środkami transportu samochodowego

 przystosowanymi do właściwości przesyłki.

2. Przewoźnik zobowiązuje się podstawić środek transportu w przeciągu. . . . . licząc

 od dnia wezwania.

3. Wezwanie może być dokonane w formie ustnej (także telefonicznie) lub pisemnej

 (również fax).

4. Przewóz zostanie dokonany w terminie . . . . od dnia wezwania.

§ 3

W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §2 pkt. 2 lub 4

 Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Nadawcy kary umownej w

 wysokości . . . . zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

1. Za przewóz, o którym mowa w § 1 i 2 , Nadawca zapłaci przewoźnikowi opłatę w

 kwocie . . . . . . . . zł.

2. Wymienioną w pkt. 1 opłatę Nadawca uiści w terminie . . . . . . dni od wystawienia

przez Przewoźnika faktury na jego rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 5

Obowiązek załadunku obciąża . . . . . . . . . . . ., a rozładunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6

Nadawca zobowiązany jest do wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób

prawidłowy listu przewozowego najpóźniej w chwili zakończenia załadunku.

§ 7

Koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 8

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw - Prawo

 przewozowe i Kodeks cywilny.

§ 9

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

……….……………..                                                                    ………………….………
         Przewoźnik                                                                                  Nadawca

 
Nasz Robert
Nasz Robert
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie