maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA PRZEWOZU, UMOWY PRZEWOZU, WZÓR UMOWY PRZEWOZU, UMOWA PRZEWOZU, WZORY UMÓW, UMOWA PRZEWOZU,

Umowa przewozu

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Przewoźnikiem,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , zwaną dalej Nadawcą,

§ 1

Nadawca zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego

 przedsiębiorstwa do przewiezienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedziby Nadawcy

 do wskazanego przez niego miejsca znajdującego się na terenie . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Przewoźnik dokona przewozu środkami transportu samochodowego

 przystosowanymi do właściwości przesyłki.

2. Przewoźnik zobowiązuje się podstawić środek transportu w przeciągu. . . . . licząc

 od dnia wezwania.

3. Wezwanie może być dokonane w formie ustnej (także telefonicznie) lub pisemnej

 (również fax).

4. Przewóz zostanie dokonany w terminie . . . . od dnia wezwania.

§ 3

W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §2 pkt. 2 lub 4

 Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Nadawcy kary umownej w

 wysokości . . . . zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

1. Za przewóz, o którym mowa w § 1 i 2 , Nadawca zapłaci przewoźnikowi opłatę w

 kwocie . . . . . . . . zł.

2. Wymienioną w pkt. 1 opłatę Nadawca uiści w terminie . . . . . . dni od wystawienia

przez Przewoźnika faktury na jego rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 5

Obowiązek załadunku obciąża . . . . . . . . . . . ., a rozładunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6

Nadawca zobowiązany jest do wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób

prawidłowy listu przewozowego najpóźniej w chwili zakończenia załadunku.

§ 7

Koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 8

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw - Prawo

 przewozowe i Kodeks cywilny.

§ 9

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

……….……………..                                                                    ………………….………
         Przewoźnik                                                                                  Nadawca

 
Fiat 125p Rallye w akcji
Fiat 125p Rallye w akcji
Zobacz
FILMY
PaŸdziernik 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie