maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY, UMOWY SPRZEDAŻY NA RATY, WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NA RATY, WZORY UMÓW,

Umowa sprzedaży na raty

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

REGON: . . . . . . . . . . . . . . ., KRS nr . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Sprzedawcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

PESEL . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , za cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł.

 (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),

 płatną w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ratach po . . . . . . . . . . . . . . zł każda.

§ 2

1. Strony zgodnie postanawiają, że w dniu zawarcia umowy Sprzedawca wyda

 Kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, a Kupujący zapłaci

 Sprzedawcy pierwszą ratę.

2. Kolejne raty płatne będą w . . . . . . . . . . . . odstępach czasu na rachunek bankowy

 Sprzedawcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dniem zapłaty jest dzień złożenia przez Kupującego dyspozycji przelewu na

 rachunek Sprzedawcy.

§ 3

Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującego przechodzi

 niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia tego przedmiotu, a także

 korzyści i ciężary z nim związane.

§ 4

W razie zalegania Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat, Sprzedawca może, po

 uprzednim wezwaniu do niezwłocznego uregulowania należności, żądać od

 Kupującego natychmiastowej zapłaty sumy pozostałych do zapłaty rat wraz z

 odsetkami za opóźnienie w płatnościach rat.

§ 5

W przypadku określonym w § 3 Sprzedawca może, zamiast żądania zapłaty

 pozostałych rat, odstąpić od umowy, uprzednio wyznaczając Kupującemu

 odpowiedni termin dodatkowy do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie

 bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do

 odstąpienia od umowy.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

 cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . .                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za Sprzedawcę:                                                                                      Kupujący:

 

 
14 Trakerskie Spotkanie w Krakowie
14 Trakerskie Spotkanie w Krakowie
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie