maxiauto.pl   -   Wzory umów

Portal podbeskidzia Globix.pl Info7.pl

Wzory Umów

    Ugoda
    Umowa Agencyjna
    Umowa Darowizny
    Umowa Dostawy
    Umowa Dzierżawy
    Umowa Komisu
    Umowa Kontraktacji
    Umowa Leasingu
    Umowa Najmu Budynku
    Umowa Najmu Lokalu
    Umowa o Dzieło
    Umowa o Roboty Budowlane
    Umowa Poręczenia
    Umowa Pożyczki
    Umowa Przechowania
    Umowa Przedwstępna
    Umowa Przewozu
    Umowa Renty
    Umowa Składu
    Umowa Spedycji
    Umowa Sprzedaży na raty
    Umowa z Zastrzeżeniem
    Umowa Użyczenia
    Umowa Zamiany
    Umowa Zlecenie
UMOWA ZLECENIE, UMOWY ZLECENIA, WZÓR UMOWY ZLECENIA, UMOWA ZLECENIE, WZORY UMÓW, UMOWA ZLECENIE,

Umowa zlecenia

Zawarta dnia. . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . , PESEL . . . . . . . . . . . . . . . .

dalej zwanym Zleceniobiorcą

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności

 polegających na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 2

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

 do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

§ 3

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca

 otrzyma wynagrodzenie w kwocie . . . . . . . . . brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie . . . . dni od wystawienia rachunku przez

 Zleceniobiorcę, w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa

 w § 1. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

 nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy

 Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

 każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . .                                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zleceniodawca                                                                                   Zleceniobiorca
 

 
Farciarz
Farciarz
Zobacz
FILMY
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:: Bia3ystok :: Bielsko :: Bielsko Bia3a :: Bydgoszcz :: Bytom :: Chorzów :: Cieszyn < :: Czestochowa :: Dąbrowa Górnicza :: Elbląg :: Gdansk :: Gdynia :: Gliwice :: Gorzów Wielkopolski :: Kalisz :: Katowice :: Kielce :: Kraków :: Kraków i Ma3opolska :: Koszalin :: Legnica :: Lublin :: Lód1 :: Olsztyn :: Opole :: P3ock :: Poznan :: Pszczyna :: Radom :: Ruda Śląska :: Rybnik :: Rzeszów :: Śląskie :: Sosnowiec :: Szczecin :: Szczyrk :: Tarnów :: Torun :: Tychy :: Ustron :: Wa3brzych :: Warszawa :: Warszawa i Mazowsze :: Wis3a :: W3oc3awek :: Wroc3aw :: Zabrze :: Zakopane :: Zielona Góra :: —ywiec

:: Auta :: Skracacz linków :: Podbeskidzie